Rok 2017 nr 1

2017-1

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe: 6
J. DZIAK, M. JAKIELARZ, W. LUDWIG: Określenie współczynników wnikania masy w cieczy przy wykorzystaniu wyników destylacji lub badań wymiany ciepła w wyparce cienkowarstewkowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 6-7                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono sposób określania współczynnika wnikania masy w cieczy podczas destylacji roztworu izopropanol-woda w wyparce cienkowarstewkowej wyposażonej w łopatki rozcierające ciecz po ogrzewanej powierzchni. Wartości współczynników wnikania masy uzyskano dwiema metodami. W pierwszej wykorzystano dane doświadczalne destylacji cienkowarstewkowej,
a w drugiej metodzie – dane doświadczalne wymiany ciepła podczas destylacji. Wartości współczynników wnikania masy w cieczy wyznaczone za pomocą obu metod były zbliżone.
Słowa kluczowe:
destylacja, wyparka cienkowarstewkowa, współczynnik wnikania masy
——————————————————————————————————–
A. KAMIŃSKA, R. ADAMSKI, Z. PAKOWSKI: Identyfikacja dynamicznego współczynnika przepuszczalności wody dla hydrożelu krzemionkowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 8-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono nową metodę wyznaczania przepuszczalności cieczy z wykorzystaniem prawa Darcy?ego w nasyconych ciałach stałych, kurczących się podczas suszenia. Dane doświadczalne uzyskano poprzez konwekcyjne suszenie hydrożelu krzemionkowego w temperaturze 30°C oraz 40°C. Na podstawie zebranych danych obliczono gęstość pozorną próbek i przestrzeń zajętą przez ciecz. Współczynnik przepuszczalności Darcy?ego zidentyfikowano korzystając z prostego modelu. Otrzymane wartości mieściły się w zakresie od 2,5?10-16 do 4,5?10-14 m2 w zależności od wielkości porów. Wraz z postępem suszenia zmniejsza się wielkość porów w wyniku skurczu, a przepuszczalność maleje.
Słowa kluczowe: suszenie, żel krzemionkowy, współczynnik przepuszczalności, przepływ Darcy?ego
8
——————————————————————————————————–
S. KWIATKOWSKA-MARKS: Wpływ anionu soli miedzi i kadmu na dyfuzję w granulkach alginianowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji w granulkach alginianu wapnia, dla siarczanów
i chlorków dwóch metali ciężkich: miedzi oraz kadmu. Na wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wpływały: rodzaj metalu, anion z soli metalu oraz zawartość alginianu w granulkach. Współczynniki dyfuzji obliczono metodą konduktometryczną. Uzyskano dobrą zgodność danych doświadczalnych z modelem matematycznym, o czym świadczyły wysokie wartości współczynnika korelacji. Zarówno w przypadku soli miedzi, jak i kadmu obecność jonów siarczanowych znacząco obniżała wartość efektywnego współczynnika dyfuzji soli tych metali w granulkach alginianowych (w porównaniu do jonów chlorkowych).
Słowa kluczowe: granulki alginianowe, efektywny współczynnik dyfuzji, miedź, kadm
12
——————————————————————————————————–
K. MALEK, K. SKOCZKOWSKA, R. ULBRICH: Zastosowanie metody PIV do analizy zachowania się złoża w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 14-16                                            pobierz plik artykułu

Ruch złoża jest podstawowym parametrem opisującym procesy zachodzące w aparatach bębnowych. Wzrokowa ocena oraz analiza statycznych obrazów uniemożliwia określenie charakterystycznych stref w ruchomym złożu. W programach typu PIV wyznaczane są lokalne pola prędkości cząstek co umożliwia zdefiniowanie charakterystycznych stref, a tym samym stanów zachowania się złoża. Dodatkowo analizując wektory prędkości można określić siłę z jaką cząstki opadają na złoże, co ma istotne znaczenie w wielu procesach przemysłowych, np. mieleniu.
Słowa kluczowe: ruch złoża, aparaty bębnowe, cyfrowa anemometria obrazowa
14
——————————————————————————————————–
B. NOWAK, J.M. GAC, M. BOJARSKA, A. JACKIEWICZ, Ł. WERNER: Modyfikacja materiałów filtracyjnych aero-żelem w celu poprawy separacji mgły olejowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 17-20                       pobierz plik artykułu (in English)

Filtracja aerozoli olejowych (mgły) jest jednym z wyzwań spotykanych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Jedną z możliwych dróg poprawy właściwości włóknin filtracyjnych jest modyfikacja aerożelem. W niniejszej pracy został wykorzystany aerożel oparty na metyl-trimetoksysilanie (MTMS), który posiada właściwości hydrofobowe, olejofilowe i sorpcyjne względem olei (dzięki dużej porowatości). Modyfikacja włókniny dała poprawę wyników retencji oraz efektywności separacji mgły olejowej w skali mikro i nano. Pomimo wzrostu spadku cisnienia na filtrach modyfikowanych, uzyskane rezultaty są obiecujące.
Słowa kluczowe: filtracja aerozolu ciekłego, włókniny filtracyjne, aerożele, modyfikacja filtrów
17
——————————————————————————————————–
K. SKOCZKOWSKA, K. MALEK, R. ULBRICH: Wpływ stosunku średnicy ziaren na ruch wypełnienia w aparacie bębnowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 21-22                                            pobierz plik artykułu

Zachowanie się złoża jest podstawowym parametrem charakteryzującym procesy zachodzące w aparatach bębnowych. Określenie momentów charakterystycznych pozwala na wyznaczenie optymalnych, zakresów prędkości obrotowych dla założonych parametrów bębna i jego wypełnienia. Podjęto próbę analizy zachowania się złoża dla mieszaniny cząstek o średnicy 4 i 8 mm w 9 różnych proporcjach udziałów objętościowych. Badania przeprowadzono dla 25% stopnia wypełnienia bębna szklanymi kulistymi cząstkami. Zwiększenie frakcji drobnej do 50% spowodowało maksymalne obniżenie prędkości charakterystycznych.
Słowa kluczowe: PIV, ruch złoża, aparaty bębnowe, DPIV
21
——————————————————————————————————–
E. SOBCZAK, J. KASPRZAK, T. RINGEL: Model matematyczny efektu Coriolisa

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 23-25                       pobierz plik artykułu (in English)

Opracowano matematyczny model opisujący przyśpieszenie Coriolisa dla obiektu poruszającego się jednocześnie wzdłuż południka z prędkością ? > 0 (na północ) lub  ? < 0 (na południe) oraz wzdłuż równoleżnika z prędkością ?s > 0 (na wschód) lub ?s < 0 (na zachód):
ac = -(? + ?s/r) v sin? = -? ? sin?(1 + s/cos?). Dla dodatniej prędkości wzdłuż równoleżnika
(?s? > 0) następuje wzrost prędkości kątowej obiegu obiektu wokół osi kuli ziemskiej (?? = ?s/r;
r = R
cos? oraz wzrost bezwzględnej wartości przyśpieszenia Coriolisa |ac| przy danej prędkości obiektu wzdłuż południka (? > 0 lub ? < 0), natomiast dla ?s < 0 następuje zmniejszenie |ac|. Przyśpieszenie Coriolisa zanika dla ?s = ?R ? cos? lub ? = 0.
Słowa kluczowe: przyspieszenie Coriolisa, siła Coriolisa, efekt Coriolisa
23
——————————————————————————————————–
A. SZYDŁOWSKA, J. HAPANOWICZ: Ocena wpływu udziału fazy stałej na parametry modelu potęgowego krzywych płynięcia bio-zawiesin polimerowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 1, 26-28                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych zawiesin w cieczy pseudoplastycznej. Jako fazę ciekłą wykorzystano wodne roztwory polimeru, natomiast fazę stałą stanowiły zmielone łupiny orzechów włoskich. Pomiary wykonano w reometrze rotacyjnym o cylindrach współosiowych. Wyniki badań przedstawiono w postaci krzywych płynięcia, opisując je modelem potęgowym. Analiza wartości parametrów tych modeli dała podstawę do oceny wpływu udziału ciała stałego na charakter reologiczny całego układu dwufazowego oraz do próby uogólnienia modelu.
Słowa kluczowe: bio-zawiesina, nieniutonowska faza ciągła, ciecz pseudoplastyczna, model potęgowy
26
——————————————————————————————————–