Rok 2017 nr 2

2017-2

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
R. DYGA: Symulacja numeryczna przepływu płynu przez przestrzeń komórkową pian metalowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 34-37                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu płynów przez poziomy kanał wypełniony pianą aluminiową otwartokomórkową ze stopu AlSi7Mg. Analizie numerycznej poddano adiabatyczny i diabatyczny przepływ powietrza, wody i oleju maszynowego. Jako model geometryczny szkieletu piany przyjęto tak zwaną strukturę Kelvina. Przedmiotem szczegółowej analizy był rozkład prędkości i temperatury w strefie wlotowej.
Słowa kluczowe: piana aluminiowa otwartokomórkowa, rozkład prędkości i temperatury, wnikanie ciepła, obszar wlotowy
34
——————————————————————————————————–
P. KAZIMIERSKI, J. KLUSKA, M. OCHNIO, P. TIUTIURSKI, D. KARDAŚ: Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 38-40                                            pobierz plik artykułu

Porównano możliwości zgazowania drewna bukowego i odpadów komunalnych RDF (Refuse Derived Fuel) w reaktorze przeciwprądowym małej mocy. Podano rozkłady temperatur
w reaktorze podczas zgazowań oraz składy gazów generatorowych, ich kaloryczności, a także ilości i składy smół w gazach generatorowych. Wyniki wykazały, że gaz z procesu zgazowania drewna bukowego charakteryzuje się wyższą wartością opałową (5,3 MJ/Nm3) niż syngas otrzymany z miejskich odpadów stałych (4,5 MJ/Nm3). Ilość lekkiej smoły pochodzącej ze zgazowania odpadów komunalnych była znacząco wyższa (26 g/Nm3) niż w przypadku doświadczeń na bazie drewna bukowego (2 g/Nm3). Masa smół ciężkich i łączna masa smoły były wyższe w eksperymentach przeprowadzonych na drewnie bukowym (83 g/Nm3).
Słowa kluczowe: zgazowanie przeciwprądowe, zrębki bukowe, RDF
38
——————————————————————————————————–
M. KUPRYŚ-CARUK: Wpływ preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus J.M. Greef & M. Deuter)

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 41-42                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogazu z kiszonek sporządzonych
z enzymem w porównaniu do kiszonek kontrolnych. W przypadku kiszonek sporządzonych
z enzymem zwiększeniu uległa maksymalna dzienna produkcja biogazu, a skróceniu lag faza. 90% biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem uzyskano w czasie o połowę krótszym
w porównaniu do fermentacji kiszonek kontrolnych.
Słowa kluczowe: biogaz, miskant olbrzymi, kiszonka, ksylanaza, zmodyfikowane równanie Gompertza
41
——————————————————————————————————–
M. MAJOR-GODLEWSKA, A. KIEŁBUS-RĄPAŁA: Wpływ rodzaju przegród na wytwarzanie zawiesiny w mieszalniku skali półtechnicznej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 43-44                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było określenie wpływu rodzaju przegród na warunki wytwarzania zawiesiny w mieszalniku z mieszadłem. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyznaczone doświadczalnie wartości krytyczne częstości obrotów mieszadła nkr oraz odpowiadające im wartości liczby Frouda Frkr i jednostkowej mocy ekr, w mieszalniku ze standardowymi przegrodami płaskimi lub pionowymi przegrodami rurowymi. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D = 0,634 m
i objętości roboczej VL = 0,2 m3. Do wytworzenia zawiesiny o różnym stężeniu cząstek ciała stałego, zastosowano mieszadło turbinowe Rushtona lub A 315. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła  stwierdzić,  że przegrody  rurowe  mogą stanowić pewną alternatywę dla przegród płaskich przy wytwarzaniu zawiesiny w mieszalniku mechanicznym.
Słowa kluczowe: wytwarzanie zawiesiny, mieszalnik, przegrody płaskie, przegrody rurowe
43
——————————————————————————————————–
M. PROŃCZUK, K. BIZON: Dyskusja oporów lokalnych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 45-47                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację i dyskusję oporów wewnętrznych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Zaproponowano sposób obliczania podstawowych wielkości hydrodynamicznych. Porównano wyniki doświadczalne i obliczone na podstawie zaproponowanego modelu. Wskazano na źródła rozbieżności między danymi doświadczalnymi, a obliczonymi. Zaproponowano modyfikację modelu prowadzącą do zgodności danych doświadczalnych z obliczonymi.
Słowa kluczowe: airlift, fluidyzacja, hydrodynamika, opory
45
——————————————————————————————————–
E. SOBCZAK, J. KASPRZAK, T. RINGEL: Model matematyczny okresowej destylacji i rektyfikacji dla azeotropów ujemnych i dodatnich

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 2, 48-50                       pobierz plik artykułu (in English)

Matematyczny model procesów różniczkowej rektyfikacji i destylacji dla azeotropów dodatnich i ujemnych został wyprowadzony na bazie modeli równowag destylacyjnych. Na podstawie bilansu różniczkowego składnika A w procesie rektyfikacji lub destylacji periodycznej d(Sx*)= yDdS wyznaczono model procesu w postaci zależności S/S0 = f(az, k, t, R). Zredukowane parametry
(0 < k < 1) określają stężenie początkowe (x0 = xF) i końcowe (0 < t < 1) azeotropów (x = xw). Stężenia roztworu (x = f(t)) i destylatu (xDrekt = f(t), xD = f(t)) w procesie destylacji i rektyfikacji są funkcjami rosnącymi (S/S0) dla lotności względnej (? > 1, ?z = ?), i funkcjami malejącymi (S/S0) dla (? < 1, ?z = 1/?) oraz spełniają warunki: xDrekt > xD > x dla ? > 1 oraz xDrekt < xD < x
dla ? < 1.
Słowa kluczowe: azeotropy, rektyfikacja, destylacja
48
——————————————————————————————————–