Rok 2017 nr 5

2017-5

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU   pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. FLIZIKOWSKI, J. WEŁNOWSKI, P. DUDZIAK: Analiza i ocena eko-technologiczna naddźwiękowego mielenia mikro-ziaren. Cz. I: Modele i wskaźniki

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 161-163                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono założenia, podstawy analizy i oceny eko-technologicznej nowej koncepcji mielenia ziaren. Głównym celem było osiągnięcie stanów wysokiej jakości konstrukcji urządzenia mielącego, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu naddźwiękowego mielenia aerokinetycznego. W części I przedstawiono założenia oraz podstawy analizy i oceny eko-technologicznej prototypowej konstrukcji młyna, procesu i produktu mielenia. Określono i omówiono zmienne uniwersalne oraz ich wskaźniki wykorzystane do przeprowadzenia oceny.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, mielenie ziaren
161
——————————————————————————————————–
J. FLIZIKOWSKI, J. WEŁNOWSKI, P. DUDZIAK: Analiza i ocena eko-technologiczna naddźwiękowego mielenia mikro-ziaren. Cz. II: Wyniki i dyskusja

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 164-165                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono założenia, podstawy analizy i oceny eko-technologicznej nowej koncepcji mielenia ziaren. Głównym celem pracy było osiągnięcie stanów wysokiej jakości konstrukcji urządzenia mielącego, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu naddźwiękowego mielenia aerokinetycznego. W części II przedstawiono i przedyskutowano wyniki przeprowadzonego postępowania analityczno-badawczego. Osiągnięto wskaźniki pozwalające na bardzo wysoką ocenę eko-technologiczną prototypowej konstrukcji młyna, procesu i produktu mielenia w zadanych warunkach technologicznych, a szczególnie laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: jakość, efektywność, mielenie ziaren
164
——————————————————————————————————–
I. GRUBECKI, A, ZALEWSKA: Optymalna temperatura strumienia zasilającego reaktor rurowy do rozkładu H2O2 ze stałym złożem katalazy Terminox Ultra: Analiza przepływu tłokowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 166-167                                            pobierz plik artykułu

Określono optymalną temperaturę strumienia przepływającego tłokowo przez izotermiczny reaktor rurowy do rozkładu nadtlenku wodoru przez immobilizowaną katalazę Terminox Ultra. Wspomnianą temperaturę wyznaczono dla stałych wartości natężenia przepływu maksymalizując przeciętny stopień przemiany H2O2 na wylocie z reaktora. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o parametry kinetyczne i transportu masy wyznaczone dla analizowanego procesu przebiegającego w reaktorze modelowym. Wykazano, że optymalna temperatura zasilania jest zależna od stężenia roztworu zasilającego, ilości użytego enzymu, prędkości przepływu i jednocześnie oporów dyfuzyjnych wyrażonych współczynnikiem efektywności biokatalizatora.
Słowa kluczowe: rozkład nadtlenku wodoru, katalaza Terminox Ultra, optymalna temperatura zasilania, reaktor z przepływem tłokowym
166
——————————————————————————————————–
J. KASPRZAK: Środowiskowe implikacje zagospodarowania krwi poubojowej jako odpadu z przemysłu mięsnego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 168-169                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono problematykę zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej (wieprzowo-wołowej i drobiowej). Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące powstawania i zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej. Przedstawiono technologiczne możliwości wykorzystania krwi oraz jej pochodnych (plazmy krwi i hemoglobiny) w różnych gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle paszowym. Podjęto również próbę oceny skutków takich zabiegów dla środowiska (z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia) w porównaniu z utylizacją tej grupy odpadów.
Słowa kluczowe: krew poubojowa, plazma, hemoglobina, LCA
168
——————————————————————————————————–
J. KOWALIK, M. KURAS: Wpływ stopnia rozdrobnienia celulozowej masy siarczanowej na parametry wytrzymałościowe papieru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 170-171                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ stopnia roztwarzania wysokowydajnej masy siarczanowej na właściwości wytrzymałościowe papieru pakowego. Porównano efekty mielenia masy celulozowej uzyskanej w laboratoryjnym młynie PFI z przemysłowymi młynami stożkowymi. Otrzymane arkusiki papieru poddano badaniom m.in. na rozciąganie, samozerwalność. Stwierdzono, że mielenie w młynie laboratoryjnym PFI ma korzystny wpływ na frakcyjność włókien masy celulozowej. Właściwości wytrzymałościowe papieru takie, jak samozerwalność, rozciągliwość oraz wskaźnik przepuklenia są wyższe w przypadku zastosowania młynka PFI.
Słowa kluczowe: masa celulozowa, mielenie, wytrzymałość papieru
170
——————————————————————————————————–
J. PACIOREK-SADOWSKA, M. BOROWICZ, B. CZUPRYŃSKI, J. LISZKOWSKA, E. TOMASZEWSKA: Nowe kompozyty poliuretanowe z wykorzystaniem biodegradowalnego polimeru

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 172-173                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem odpadowego polilaktydu do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Polilaktyd pozyskano jako produkt uboczny druku 3D. Zbadano wpływ stosunku ilościowego mikrosfer na właściwości syntezowanych sztywnych pianek PUR-PIR, zmieniając ich zawartość od 0% mas. do 10% mas. Stosowanie odpadowego polilaktydu jako napełniacza w produkcji pianek PUR-PIR obniża ich kruchość, palność i temperaturę mięknienia. Zwiększa natomiast gęstość i wytrzymałość pianek na ściskanie w porównaniu z pianką odniesienia.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, napełniacze, polilaktyd
172
——————————————————————————————————–
K. PEPLIŃSKI: Użycie programu ANSYS-Polyflow do wspomagania wytwarzania opakowań formowanych rozdmuchowo z preformy

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 174-175                                            pobierz plik artykułu

Pomocnym narzędziem w uzyskaniu wytworów formowanych rozdmuchowo są programy numeryczne. W pracy przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania ANSYS-Poly?ow do uzyskania oczekiwanego rozkładu grubości końcowej ścianki opakowania podczas formowanego rozdmuchowego z preformy PET. Oceniano także wpływ ciśnienia rozdmuchiwania na czas do momentu całkowitego kontaktu rozdmuchanej preformy z formą. Badania numeryczne zrealizowane w przyjętych założeniach pozwoliły na uzyskanie wytworu o mniejszym rozrzucie grubości ścianki i krótszym czasie fazy rozdmuchiwania preformy.
Słowa kluczowe: formowanie rozdmuchowe, preforma, butelka, symulacje, ANSYS-Poly?ow
174
——————————————————————————————————– 
I. PIASECKA, P. ROPIŃSKA, A. TOMPOROWSKI, M. GIEREMEK: Ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 176-177                                            pobierz plik artykułu

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne. Za pomocą aparatu Camsizer zbadano rozkład granulometryczny ziaren rozdrobnionych w młynie wielowalcowym, a także oceniono ich wartość opałową za pomocą kalorymetru. Stwierdzono, że rozdrabnianie ziaren zbóż rzekomych wpływa na ich wartość energetyczną. Badane ziarna cechują się zbliżoną wartością opałową do węgla kamiennego słabej lub średniej jakości.
Słowa kluczowe: zboża rzekome, biomasa, odnawialne źródła energii, rozdrabnianie
176
——————————————————————————————————– 
A. REWOLIŃSKA, K. PERZ: Przykład doboru uszczelnienia czołowego do wybranego zastosowania w przemyśle spożywczym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 178-179                                            pobierz plik artykułu

Wykorzystując algorytm zaproponowany  we  wcześniejszym  artykule przedstawiono wybór uszczelnienia czołowego pompy wirowej do przesyłania wody. Zebranie danych początkowych umożliwiła ankieta, którą producenci uszczelnień zwykle zamieszczają na stronie internetowej. Dla określonych warunków pracy wybrano uszczelnienie czołowe z obracającą się obudową, osadzone wewnątrz kadłuba z hydraulicznym odciążeniem. Kolejny krok polegał na sprawdzeniu granicznych wartości parametrów eksploatacyjnych uszczelnienia jak ciśnienie, temperatura i prędkość obrotowa z uwzględnieniem zastosowanych materiałów i cieczy. Przedstawiona analiza i dobór uszczelnienia miały uproszczony charakter.
Słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, dobór, woda, pompa wirowa
178
——————————————————————————————————– 
M. RUSZKOWSKA, P. KROPISZ: Charakterystyka pieczywa bezglutenowego wytworzonego z mąk niekonwencjonalnych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 180-181                                            pobierz plik artykułu

Przygotowano i zbadano 8 wariantów pieczywa bezglutenowego o różnym udziale procentowym mąk niekonwencjonalnych, wypieczonego w warunkach laboratoryjnych. Do wypieku pieczywa wykorzystano następujące mąki: mąkę kukurydzianą, mąkę ryżową, mąkę owsianą, mąkę kokosową i mąkę tapiokową. Charakterystykę pieczywa oparto na ocenie cech fizykochemicznych pieczywa (zawartość i aktywność wody, zdolność pęcznienia i porowatość) oraz na ocenie organoleptycznej. Stwierdzono, że niektóre warianty pieczywa bezglutenowego z mąk niekonwencjonalnych nie spełniały wszystkich wymagań fizykochemicznych (określonych w normie) charakterystycznych dla pieczywa wypiekanego z mąki zawierającej gluten.
Słowa kluczowe: pieczywo bezglutenowe, mąki niekonwencjonalne, właściwości fizykochemiczne chleba, ocena organoleptyczna
180
——————————————————————————————————–
M. RUSZKOWSKA, K. NOWICKA: Ocena kulinarna makaronów niekonwencjonalnych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 182-183                                            pobierz plik artykułu

Oceniono jakość bezglutenowych makaronów niekonwencjonalnych w oparciu o charakterystykę wybranych właściwości kulinarnych oraz ocenę sensoryczną badanych produktów. Właściwości kulinarne badanych makaronów określono na podstawie wyznaczenia optymalnego czasu gotowania, współczynnika przyrostu wagowego, współczynnika strat suchej substancji oraz oceny organoleptycznej. Ocenę badanych produktów poszerzono także o oznaczenie zawartości i aktywności wody w produktach przed procesem gotowania. Materiałem badawczym było 8 makaronów: z alg morskich, z czarnej soi, z czarnego ryżu, z czerwonej soczewicy, makaron gryczany z batatami, z amarantusa i cieciorki, makaron z pokrzywą, makaron z komosy ryżowej z przyprawami ekologicznymi. Oceniane makarony różniły się wartością odżywczą i składem surowcowym. Na podstawie oceny porównawczej stwierdzono, że najwyższą jakością charakteryzował się makaron z czerwonej soczewicy. Natomiast najkorzystniejszymi parametrami wg oceny sensorycznej charakteryzowały się makaron gryczany z batatami, makaron z pokrzywą oraz makaron z komosy ryżowej z przyprawami ekologicznymi.
Słowa kluczowe: makron niekonwencjonalny bezglutenowy, ocena kulinarna, ocena sensoryczna
182
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, I. GRUBECKI, J. MICHAŁKO: Rozkład wymiarów cząstek wybranych emulsji w zależności od zawartości emulgatora

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 5, 184-185                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ zawartości emulgatora na rozkład wielkości cząstek mieszaniny olejków miętowego i eukaliptusowego oraz witaminy A. Układ dyspersyjny homogenizowano przy stałej liczbie obrotów mieszadła. W badaniach wykorzystano dyfraktometr laserowy HELOS BR. Stwierdzono, że im wyższe było stężenie emulgatora, tym mniejsza była średnica Sautera i średnica objętościowa, a tym samym mieszanina była lepiej zhomogenizowana.
Słowa kluczowe: emulsja, rozkład wielkości cząstek, olejek miętowy, olejek eukaliptusowy
184
——————————————————————————————————–