Rok 2017 nr 6

2017-6

Inż. Ap. Chem. 2017, 56, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. DIAKUN: Możliwości uaktywnienia mechanicznego oddziaływania w procesie mycia metodą CIP

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 193-195                                            pobierz plik artykułu

Praca ma charakter analityczno-koncepcyjny. Na podstawie przeglądu literatury, badań własnych oraz obserwacji procesów przemysłowych przeanalizowano warunki mycia instalacji przemysłowych metodą CIP. Celem pracy była identyfikacja ograniczeń tej metody mycia, skutków energetycznych i środowiskowych oraz możliwości uaktywnienia mycia metodą CIP poprzez zastosowanie metod hybrydowych takich jak: oddziaływanie kawitacji ultradźwiękowej, barbotażu, piany oraz wkładek-korków przepływowych.
Słowa kluczowe: CIP, koło Sinnera, barbotaż, ultradźwięki, piana
193
——————————————————————————————————–
S. FILLINGER, J. TALAGA, M. DYLAG, J.-U. REPKE, G. WOZNY: Automatyczne projektowanie jednostek modułowych instalacji procesowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 196-197                       pobierz plik artykułu (in English)

Zapewnienie odpowiednio krótkiego czasu oraz możliwie najmniejszych kosztów wprowadzania nowego produktu na rynek ma decydujące znaczenie dla odniesienia sukcesu w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. W pracy przedstawiono propozycję automatyzacji procedury projektowania poszczególnych, pojedynczych modułów konstrukcyjnych instalacji procesowej z uwzględnieniem aparatów procesowych, orurowania i oprzyrządowania instalacji, a także konstrukcji stalowych. Powyższe zadania zostały zaimplementowane i zrealizowane z powodzeniem z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie instalacji, działającego w środowiska modelowania i symulacji MOSAICmodeling.
Słowa kluczowe: modułowe planowanie zakładu, MOSAICmodeling, automatyczne projektowanie urządzeń, planowanie zakładów 3D
196
——————————————————————————————————–
N. IDASZEWSKA, K. BIEŃCZAK, G. SZYMAŃSKI, E. JANEBA-BARTOSZEWICZ: Wpływ drgań generowanych podczas transportu na cechy fizykochemiczne pomidorów

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 198-199                                            pobierz plik artykułu

Określono wpływ drgań na zmiany parametrów fizykochemicznych pomidorów związanych z ich procesem dojrzewania. W pierwszej kolejności dokonano pomiaru drgań występujących podczas rzeczywistego transportu. Następnie skonstruowano stanowisko, które umożliwiało symulację drgań i oznaczano zmiany parametrów fizykochemicznych pomidorów pod wpływem wybranych częstotliwości drgań. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono poziomy częstotliwości oraz czas narażenia na drgania skutkujące najwyższymi wartościami badanych parametrów (pH, zawartość ekstraktu) oraz najniższą twardością.
Słowa kluczowe: transport, drgania, pomidory
198
——————————————————————————————————–
M. KABZIŃSKI, K. NEUPAUER, P. PTASZEK: Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz gumy guar przy zastosowaniu mieszadła ślimakowego w dyfuzorze

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 200-201                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia badanie parametrów reologicznych wodnych roztworów hydrokoloidów wyznaczonych podczas mieszania przy użyciu mieszadła ślimakowego w dyfuzorze. W charakterze płynów modelowych użyto roztworów karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz gumy guar. Badania przeprowadzono w mieszalniku o pojemności 12 litrów, w warunkach wzrostu oraz spadku prędkości obrotowej mieszadła. Wyznaczono wartości szybkości ścinania, naprężenia ścinającego, liczby Reynoldsa oraz liczby Newtona. Do opisu charakteru reologicznego użyto równania Ostwalda-de Waele. Badania ujawniły nieliniowe zależności między wartością naprężenia ścinającego, szybkością ścinania oraz czasem, które charakteryzują badane hydrokoloidy.
Słowa kluczowe: mieszadło ślimakowe, hydrokoloidy, reometria mieszadłowa
200
——————————————————————————————————–
P. KAZIMIERSKI, I. WARDACH-ŚWIĘCICKA, P. TIUTIURSKI, D. KARDAŚ: Radiograficzne i termo-grawimetryczne badania pirolizy pojedynczej cząstki drewna

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 202-204                                            pobierz plik artykułu

Opisano proces pirolizy pojedynczej cząstki drewna. Za pomocą termograwimetrii, badań w piecu wysokotemperaturowym oraz metod radiograficznych przeprowadzono analizę procesu pirolizy. Analizowano szybkość dekompozycji termicznej i jej stopień w funkcji czasu. Badano poddane pojedyncze próbki w formie sosnowych sześcianów o boku 18 mm. Analiza termograwi-metryczna mająca na celu wyznaczenie przedziałów, w jakich zachodzi proces, poprzedziła badania wykonane w piecu wysokotemperaturowym. Próbki po eksperymentach zostały poddane badaniom radiograficznym celem zobrazowania zmian gęstości drewna w funkcji czasu. Na zdjęciach zaobserwowano, iż piroliza zachodzi od naroży próbki, a następnie pozostaje tylko niespirolizowany rdzeń w środku próbki. Badania potwierdziły duże możliwości radiografii w ocenie pirolizy.
Słowa kluczowe: piroliza, radiografia, termograwimetria
202
——————————————————————————————————–
D. KONDEJ, T.R. SOSNOWSKI: Wpływ wybranych rodzajów wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na deformowalną warstwę fosfolipidową na powierzchni wody

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 205-207                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono i omówiono wyniki badania wpływu nanorurek węglowych o różnej charakterystyce na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne monowarstwy fosfolipidowej modelującej surfaktant płucny na powierzchni woda-powietrze. Stwierdzono zaburzenie mechanicznych cech powierzchni międzyfazowej w postaci zmian jej ściśliwości. Efekty te zależą od rodzaju nanorurek (w tym zwilżalności i powierzchni właściwej) oraz ich stężenia. Potwierdzono obserwowaną we wcześniejszych badaniach specyficzną zależność parametrów reologicznych od stężenia cząstek, którą można tłumaczyć agregacją nanorurek po przekroczenia stężenia granicznego.
Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, surfaktant płucny, inhalacja, efekty powierzchniowe
205
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA: Analiza wskaźników stosowanych do oceny rozdrabniania

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 208-210                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania. Dokonano przeglądu najważniejszych wskaźników efektywności rozdrabniania (wielotarczowego, wielootworowego) w kierunku ich wykorzystania do opisu procesu dla systemu inteligentnego monitorowania charakterystyk użytkowych rozdrabniania. Przedstawiono ich klasyfikację ze względu na efektywność, środowisko i produkt. Stwierdzono, że modele oceny procesu rozdrabniania powinny uwzględniać relacje między energią na wejściu procesu, stratami energii oraz energią na wyjściu procesu, mając na uwadze mechaniczne aspekty procesu rozdrabniania i relacje między maszyną a otoczeniem.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, biomasa ziarnista, efektywność energetyczna
208
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, J. FLIZIKOWSKI, A. TOMPOROWSKI, R. KASNER: Bilans energetyczny procesu spalania poużytkowych tworzyw polimerowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 211-212                                            pobierz plik artykułu

Praca miała na celu analizę i ocenę możliwości wykorzystania na cele energetyczne (spalenie) poużytkowego polipropylenu w oparciu o uniwersalny wskaźnik oceny efektywności energetycznej. Przeanalizowano użytki energetyczne oraz nakłady na ich uzyskanie dla rozpatrywanego materiału. Stwierdzono, że nakłady energetyczne na wytworzenie, transport, wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów przewyższają korzyści energetyczne uzyskane w procesie spalania polipropylenu.
Słowa kluczowe: polipropylen, efektywność energetyczna, zagospodarowanie poużytkowe tworzyw sztucznych, recykling energetyczny
211
——————————————————————————————————–
J. MUSIAŁ, R, POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, M. SZCZUTKOWSKI: Ocena współpracujących powierzchni tocznych par kinematycznych na podstawie zużycia liniowego

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 213-214                                            pobierz plik artykułu

Określono i opisano zależnościami matematycznymi zmiany cech użytkowych elementów tocznych par kinematycznych, takich jak zużycie liniowe podczas ich eksploatacji w początkowym okresie użytkowania. Otrzymane wyniki badań świadczą, iż zużycie liniowe jest ważnym czynnikiem w użytkowaniu. Przedstawione zależności matematyczne zużycia liniowego od czasu eksploatacji oraz od parametru struktury geometrycznej powierzchni mogą stanowić narzędzie prognozowania zmian zachodzących w łożysk tocznych.
Słowa kluczowe: warstwa wierzchnia, zużycie liniowe, łożysko toczne, chropowatość
213
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, A. KRUPIŃSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, T. SZULC: Badania przepływu dwufazowego w stożkowych rozpylaczach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 215-216                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad oporami przepływu dwufazowego dla rozpylaczy wirowych z dwoma króćcami wlotowymi. Określono wpływ wysokości i średnicy komory mieszania na wartość współczynnika wypływu oraz wpływ parametrów pracy rozpylacza i jego konstrukcji na wielkości powstających kropel oraz ich rozkład w strudze. Zaproponowano równanie korelacyjne pozwalające przewidzieć wartości współczynnika wypływu.
Słowa kluczowe: stożkowy rozpylacz wirowy, konstrukcja rozpylacza, współczynnik wypływu, krople
215
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, J. MUSIAŁ, T. KAŁACZYŃSKI, R. KOCHAŃSKI: Masowy wskaźnik zmiany struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium 7075 po obróbce ubytkowej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 217-218                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zastosowania oryginalnego masowego wskaźnika zmian struktury geometrycznej powierzchni po obróbce ściernej. Uzyskano silne korelacje między wartościami analizowanych parametrów chropowatości a ubytkiem masy przypadającym na jednostkę powierzchni materiału obrobionego. Określono rozkład mas przed obróbką. Zastosowano czyszczenie ultradźwiękowe w celu usunięcia produktów obróbki. Dokonano analizy statystycznej otrzymanych wyników badań. Wskazano możliwości zastosowania rozważanego wskaźnika do oceny efektów procesu lub weryfikacji stanu procesu.
Słowa kluczowe: obróbka ścierna, czyszczenie ultradźwiękowe, chropowatość powierzchni, wskaźnik masowy
217
——————————————————————————————————–
J. SZYMKÓW, M. MARKUSZEWSKI: Badania granulacji komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 219-221                                            pobierz plik artykułu

Celem pracy było zbadanie procesu granulowania komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym w granulatorze bębnowym. Badania przeprowadzono przy zmiennej zawartości dodatku pyłu bazaltowego równym: 35, 40, 45, 50 i 55% masy próbki oraz przy zmiennej prędkości obrotowej bębna granulatora równej: 33, 55, 76, 97, 119 i 141 obr/min. Oceny procesu granulacji dokonano na podstawie analizy granulo-metrycznej cząstek.
Słowa kluczowe: komunalny osad ściekowy, granulacja, pył bazaltowy
219
——————————————————————————————————–
T. WYLECIAŁ, D. URBANIAK, M. ZAJEMSKA, J. BORYCA: Badania wpływu ziarnistości materiału sypkiego na wydajność pneumatycznej śluzy fluidalnej

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 222-223                                            pobierz plik artykułu

Zbadano wpływ wielkości ziarna materiału dozowanego za pomocą fluidalnej śluzy powietrznej na jej efektywność, a tym samym możliwości  zastosowania  takiej śluzy jako urządzenia dozującego. Do badań wykorzystano piasek kwarcowy o granulacji 300, 600 i 1000 ?m. Przy wartości strumienia powietrza 9,3 m3/h wraz ze wzrostem wielkości ziaren materiału wydłużał się czas przesypu materiału przez śluzę, a przy strumieniu powietrza 12 m3/h obserwowano krótszy czas przesypu.
Słowa kluczowe: materiały ziarniste, fluidyzacja, fluidalna śluza powietrzna, skład ziarnowy
222
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, J. KOWALIK: Powłoka cynowa jako zabezpieczenie opakowań metalowych przeznaczonych do żywności

Inż. Ap. Chem., 2017, 56, 6, 224-225                                            pobierz plik artykułu

Poddano ocenie jakość powłoki cynowej w puszkach metalowych. Badano puszki po produktach spożywczych: puszki po rybie, brzoskwiniach i ananasie oraz z karmą dla zwierząt. Przeprowadzono analizę mikroskopową przy użyciu mikroskopu optycznego. Topografię powierzchni określono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono wyraźne zmiany korozyjne na powierzchni cyny w puszce z przetworzonym ananasem oraz w puszce po karmie dla zwierząt.
Słowa kluczowe: opakowania produktów spożywczych, puszki metalowe, blacha cynowana
224
——————————————————————————————————–