Rok 2018 nr 1

2018-1

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 1
SPIS TREŚCI NUMERU  pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
H. HOLKA, T. JARZYNA: Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 5-6                                            pobierz plik artykułu

Praca przedstawia  problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: recykling, zużyte opony, water-jet, bilans energetyczny
5
——————————————————————————————————–
W. KRUSZELNICKA, P. BAŁDOWSKA, A. TOMPOROWSKI, I. PIASECKA, A. MROZIŃSKI: Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 7-8                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
Słowa kluczowe: węgiel, zrębki drzewne, polipropylen, rozdrabnianie, efektywność energetyczna
7
——————————————————————————————————–
A. KRZĄKAŁA, M. MURZYN: Produkcja wyrobów ze spienionego polipropylenu z metalowymi wzmocnieniami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 9-11                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki prac dotyczących  możliwości produkcji innowacyjnych kształtek otrzymywanych ze spienionego polipropylenu z metalowymi wkładkami. Projekt obejmował zarówno prace projektowe badawczo-rozwojowe jak i prace wdrożeniowe na linii produkcyjnej. W wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę IZOBLOK S.A. potwierdzono możliwość otrzymywania rozwiązania w postaci wzmocnionych
kształtek z EPP.
Słowa kluczowe: spieniony polipropylen (EPP), metalowe wkładki, zgrzewanie za pomocą pary wodnej (SCM)
9
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, M. MARKOWSKA, M. MATUSZAK, S. WŁODARCZAK: Analiza pracy zmodyfikowanego separatora wirowego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 12-13                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ modyfikacji elementów konstrukcyjnych separatora wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody wzdłużnej położonej w bliskiej odległości do wylotu z aparatu. Zmianie podlegały wysokość króćca wlotowego oraz wysokość przegrody licząc od dna separatora. Przeanalizowano zależności sprawności urządzenia i spiętrzeń cieczy w nim występujących od natężenia przepływu cieczy. Pokazano wpływ rozmieszczenia: króćca wlotowego, wylotowego i przegrody na skuteczność procesu oczyszczania.
Słowa kluczowe: separator wirowy, osadnik wirowy, separacja ciała stałego, przegroda, spiętrzenia cieczy
12
——————————————————————————————————–
R. POLASIK, T. KAŁACZYŃSKI, J. MUSIAŁ, A. TROSZYŃSKI: Metoda określania czasu przydatności do aplikacji poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 14-15                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań dotyczących  wykorzystania oryginalnego stanowiska i metody opracowanej do określania czasu przydatności poliaddycyjnego elastomeru silikonowego PA21 do aplikacji, zwłaszcza w procesach napełniania znacznej liczby gniazd o niewielkiej objętości. Opisano i scharakteryzowano oryginalny sposób pomiaru. Sformułowano wnioski, w których przedstawiono obszary zastosowań metody oraz jej ograniczenia.
Słowa kluczowe: elastomer silikonowy poliaddycyjny, czas przydatności do aplikacji, pomiar sił
14
——————————————————————————————————–
P. TIUTIURSKI , D. KARDAŚ: Numeryczne wyznaczanie spadku ciśnienia i wydatku mieszaniny gazów w kanale ze zwężką pomiarową

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 1, 16-18                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń CFD dotyczących przepływu przez zwężkę pomiarową z odbiorem przytarczowym. Obliczenia wykonano za pomocą programu Ansys Fluent 16.0 przy użyciu modelu Species transport oraz modelu turbulencji k-? SST. Podano wartości spadków ciśnień obliczone dla pięciu wydatków objętościowych mieszaniny gazów. Porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania TNflow 3.10, które jest specjalistycznym narzędziem do projektowania zwężek pomiarowych. Błąd względny porównywanych wyników mieścił się w zakresie 10,6÷13,7%.
Słowa kluczowe: zwężka pomiarowa, odbiór przytarczowy, spadek ciśnienia, Ansys Fluent, CFD, program TNflow
16
——————————————————————————————————–