Rok 2018 nr 2

2018-2

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 2
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
A. CELAREK: Nowoczesne zabezpieczenia aparatów ciśnieniowych przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 25-28                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiony przegląd nowoczesnych zabezpieczeń może być wykorzystany przy projektowaniu eksploatacji i bezpiecznym użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych. Prezentuje płytki i głowice bezpieczeństwa zabezpieczające aparaty ciśnieniowe przed nagłym, zmiennym lub niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Stanowią one alternatywę dla powszechnie stosowanych zaworów bezpieczeństwa. Kombinacja z zastosowaniem połączenia płytki bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa jest optymalnym rozwiązaniem gwarantującym całkowitą szczelność układu. W przypadkach toksycznego medium ma to szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: płytki, głowice, zawory bezpieczeństwa, urządzenia ciśnieniowe

25
——————————————————————————————————–
K. JANUSZKIEWICZ, A. MROZEK-NIEĆKO, J. RÓŻAŃSKI: Wpływ surfaktantów na pochłanianie i oddawanie wody przez nawóz ZnIDHA

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 29-30                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ trzech surfaktantów: poliglukozydu, oksyetylatu alkoholu tłuszczowego i trisiloksanu na szybkość pochłaniania i oddawania wilgoci przez stały nawóz ZnIDHA (chelat cynku i soli sodowej kwasu D,L?asparaginowego). Z przeprowadzonych badań wynika, że trisilokasan oraz oksyetylat alkoholu tłuszczowego wydłużają o kilka godzin czas, w którym nawóz w wilgotnym powietrzu będzie występował w formie stałej. Żaden z użytych surfaktantów nie powodował wydłużenia czasu utrzymywania się wody w nawozie.
Słowa kluczowe: nawóz stały, ZnIDHA, pochłanianie wilgoci, surfaktant

29
——————————————————————————————————–
M. NOWAK, K. KIJOWSKA, M. KABZIŃSKI, P. PTASZEK: Wpływ stężenia hydrokoloidu na moc mieszania oraz parametry reologiczne wodnych roztworów gumy guar

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 31-33                                            pobierz plik artykułu

Przeanalizowano wpływ stężenia hydrokoloidu na właściwości reologiczne wybranego modelowego układu spożywczego poddawanego mieszaniu długotrwałemu. Użyto wodnych roztworów gumy guar. Mieszanie przeprowadzono w warunkach skokowo wzrastającej liczby obrotów mieszadła wstęgowego. Moc mieszania oraz parametry reologiczne obliczono na podstawie uzyskanych w pomiarach wartości momentu obrotowego przyłożonego na wale mieszadła oraz prędkości obrotowej mieszadła. Wyniki w postaci krzywych płynięcia posłużyły do wyznaczenia wartości parametrów równania Ostwalda-de Waele. Dane eksperymentalne opisano ponadto równaniami empirycznymi podającymi zależności średnich mocy chwilowych oraz średnich lepkości pozornych od stężenia gumy guar w poszczególnych układach.
Słowa kluczowe: mieszanie, guma guar, reometria mieszadłowa

31
——————————————————————————————————–
M. OCHOWIAK, A. KRUPIŃSKA, S. WŁODARCZAK, M. MATUSZAK, T. SZULC: Analiza rozkładu przestrzennego wielkości kropel powstających w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 34-35                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności wielkości i rozkładów kropel w strudze aerozolu od parametrów operacyjnych procesu rozpylania oraz od wymiarów geometrycznych komory wirowej rozpylacza. Określono wpływ objętościowego natężenia przepływu gazu i cieczy na rozkład promieniowy, widmo rozpylenia oraz średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli. Wykazano, że im większa wartość stosunku wysokości komory mieszania do jej średnicy tym otrzymuje się większe krople w osi rozpylanej strugi.
Słowa kluczowe: rozpylacz dwufazowy, rozpylacz wirowy, średnia średnica kropli, rozkład promieniowy

34
——————————————————————————————————–
S. RÓŻAŃSKA, J. RÓŻAŃSKI, P. KOMOROWSKA: Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 2, 36-37                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów reologicznych w przepływie wzdłużnym dla roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy (CAPB) i dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) metodą kapilarnego zerwania ciekłego włókna. Wykazano, że do opisu zakresu ścieniania sprężysto-kapilarnego roztworów CAPB/SDBS można zastosować model płynów lepkosprężystych Oldroyda-B. Ustalono, że stosunek wzdłużnego czasu relaksacji do granicznego czasu relaksacji dla roztworów CAPB/SDBS jest znacznie mniejszy niż dla roztworów kationowych surfaktantów.
Słowa kluczowe: lepkość wzdłużna, kapilarne zerwanie włókna, CaBer

36
——————————————————————————————————–