Rok 2018 nr 3

2018-3

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 3
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
W. CIESIELCZYK, A. KAMIŃSKA-PĘKALA, A. SMOLSKA: Porównanie suszenia pszenicy w aparatach fluidyzacyjnym i silosowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 49-50                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania efektywności suszenia ziarna pszenicy w suszarce fluidyzacyjnej i silosowej. Zastosowano dwie metody wyznaczania zawartości wilgoci w ziarnie. Dokonano oceny jakości pszenicy poprzez oznaczenie zawartości i jakości glutenu w zależności od metody suszenia. Wyznaczono zapotrzebowanie ciepła na przeprowadzenie procesu suszenia silosowego i fluidalnego. Wykazano, że bardziej opłacalne jest prowadzenie procesu w układzie fluidalnym.
Słowa kluczowe: suszenie fluidalne, suszenie silosowe
49
——————————————————————————————————–
K. CZERNEK, P. OKOŃ: Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu


Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 51-52                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki obliczeń wpływu parametrów hydrodynamicznych na udział objętościowy faz podczas przepływu w rurach pionowych mieszaniny dwufazowej gazu i cieczy. Dokonano oceny dokładności wybranych metod obliczeniowych uwzględniających parametry hydrodynamiczne i określono przydatność metod w obliczeniach procesowych aparatów wykorzystujących tę formę przepływu.
Słowa kluczowe: udział objętościowy, przepływ dwufazowy
51
——————————————————————————————————–
K. DOBROWOLSKA, T.R. SOSNOWSKI: Depozycja i oddziaływanie leków inhalacyjnych z powierzchnią płuc ? badania modelowe

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 53-54                                            pobierz plik artykułu

Określono właściwości fizykochemiczne kilku sterydowych preparatów do nebulizacji (atomizacji leków inhalacyjnych występujących pierwotnie w postaci ciekłej), wyznaczono wydajność atomizacji oraz wielkość kropel powstających w dwóch typach nebulizatorów. Po wyliczeniu depozycji płucnej leków, zbadano ich oddziaływanie z modelowym surfaktantem płucnym przez pomiar dynamicznych właściwości powierzchniowo czynnych. Wyniki wskazują na możliwość zaburzenia funkcji surfaktantu płucnego po inhalacji leków sterydowych.
Słowa kluczowe: atomizacja, transport płucny, sterydy wziewne, surfaktant płucny
53
——————————————————————————————————–
K. DOBROWOLSKA, K. SZAMER, T.R. SOSNOWSKI: Badania właściwości reologicznych sztucznego śluzu oskrzelowego i ich wpływu na transport masy w układzie oddechowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 55-56                                            pobierz plik artykułu

W pracy przebadano właściwości reologiczne modelowego śluzu oskrzelowego oraz ich zmiany pod wpływem wybranych nanocząstek, w tym agregatów występujących w spalinach silnika Diesla oraz cząstek ditlenku ceru. Wyniki wskazują, że przy określonych poziomach stężeń cząstek dochodzi do zaburzenia właściwości reologicznych śluzu w sposób specyficzny dla każdego rodzaju cząstek. Sugeruje to potencjalny wpływ wdychanych zanieczyszczeń pyłowych na właściwości śluzu i procesy transportu masy w drzewie oskrzelowym.
Słowa kluczowe: reologia śluzu, transport płucny, cząstki nanostrukturalne
55
——————————————————————————————————–
J. DZIERLA, M. STASZAK, K. ALEJSKI: Badanie mieszania i transportu masy w przepływowym układzie ciecz-ciecz z wykorzystaniem technik CFD

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 57-58                                            pobierz plik artykułu

W pracy zbadano transport masy w przepływie segmentowym generowanym w mikroreaktorze typu T. Przebieg reakcji śledzono dzięki zmianie barwy błękitu bromotymolowego podczas neutralizacji wodnego roztworu NaOH za pomocą CH3COOH. Na podstawie   analizy   zdjęć  zaobserwowano   niejednolitość  w  rozkładzie stężeń oraz obecność stref o słabym mieszaniu. Ich obecność potwierdzono za pomocą CFD. Wykazano również zależność między szybkością reakcji a wartością dyssypacji energii.
Słowa kluczowe: CFD, symulacje, przepływ segmentowy, model Volume of Fluid, wewnętrzna cyrkulacja
57
——————————————————————————————————–
S. FRANKIEWICZ, S. WOZIWODZKI: Mieszanie gaz-ciecz w mieszalniku z asymetrycznym mieszadłem BT-6

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 59-60                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono badania mieszania układu ciecz ? gaz w mieszalniku zaopatrzonym w zmodyfikowane mieszadło BT-6. Analizowano zapotrzebowanie mocy mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Dla układów gaz-ciecz przebieg zmian względnej mocy mieszania był porównywalny z mieszadłem BT-6, jednakże spadek mocy mieszania był większy. W pracy zaproponowano również równania korelacyjne opisujące zmiany stopnia zatrzymania gazu oraz objętościowego współczynnika wnikania masy.
Słowa kluczowe: mieszanie mechaniczne, ciecz-gaz, wymiana masy, stopień zatrzymania gazu, moc mieszania
59
——————————————————————————————————–
K. JANUSZKIEWICZ, A. MROZEK-NIEĆKO, J. RÓŻAŃSKI: Wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na czas rozprzestrzeniania się i czas parowania roztworu nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 61-62                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na kierunek rozprzestrzenianie się i czas parowania roztworu ZnIDHA z dodatkiem mieszaniny alkilopoliglukozydu i oksyetylatu alkoholu tłuszczowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że obecność głębokich bruzd wzdłuż nerwu głównego wywołuje efekt kapilarny podczas rozprzestrzeniania się roztworu nawozu z dodatkiem surfaktantów. Wykazano również, że ze wzrostem stężenia mieszaniny surfaktantów skraca się czas parowania wody z roztworu ZnIDHA i zwiększa powierzchni pokrycia liści nawozem.
Słowa kluczowe: nawóz dolistny, ZnIDHA, surfaktanty, odparowanie, liść pszenicy
61
——————————————————————————————————–
D. KIZIUKEVICH, W. PODGÓRSKA: Burzliwa dyspersja ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym typu Kenics

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 63-64                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono symulacje numeryczne CFD z wykorzystaniem modeli przepływów wielofazowych Mixture i Eulerian w celu wyznaczenia pola przepływu, rozkładu ułamka objętościowego fazy rozproszonej i własności burzliwości w mieszalniku statycznym typu Kenics. Zbadano czułość obu modeli na wielkość kropel. Oba modele przewidują podobne wartości szybkości dyssypacji energii dla różnych rozmiarów kropel. Model Eulerian przewiduje kilkanaście procent wyższe wartości szybkości dyssypacji energii. Na podstawie wyznaczonej szybkości dyssypacji energii określono rozmiary kropel uzyskiwanych w mieszalniku.
Słowa kluczowe: CFD, Kenics, krople, model Eulerian, model Mixture
63
——————————————————————————————————–
D. KONOPACKA-ŁYSKAWA, N. CZAPLICKA: Strącanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności wybranych sacharydów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 65-66                                            pobierz plik artykułu

Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierającego chlorku wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztwór zawierał najniższe stężenie glukozy. Wzrost stężenia badanych sacharydów skutkował skróceniem czasu precypitacji. Otrzymane cząstki CaCO3 były mieszaniną waterytu i kalcytu, a dodatek sacharydów spowodował zwiększenie zawartości kalcytu w produktach.
Słowa kluczowe: węglan wapnia, kalcyt, wateryt, precypitacja, karbonatyzacja
65
——————————————————————————————————–
J. LATOCHA, M. WOJASIŃSKI, R. JEŻAK, K. MATUSIAK, T. CIACH, P. SOBIESZUK: Zastosowanie metody ChZT do oznaczania stężenia lecytyny w syntetycznym hydroksyapatycie

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 67-68                                            pobierz plik artykułu

Badania dotyczyły zastosowania metody Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu (ChZT) do oznaczenia ilości lecytyny związanej z hydroksyapatytem (HAp-LE), otrzymanym w procesie chemicznej precypitacji. Dokładność metody zweryfikowano wykonując bilans tlenu zużytego do całkowitego utlenienia lecytyny zawartej w mieszanie poreakcyjnej, osadzie oraz supernatancie. Zawartość lecytyny w proszkach mieściła się w granicach od 1% do 30%. Zaproponowana metoda analityczna może być wykorzystywana do oznaczenia innych dodatków organicznych związanych z syntetycznym HAp.
Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, lecytyna, precypitacja, ChZT
67
——————————————————————————————————–
J. LECHOWSKA, M. KORDAS, R. RAKOCZY: Charakterystyka wpływu wirującego pola magnetycznego na współczynnik kLa w reaktorze airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 69-70                                            pobierz plik artykułu

W pracy scharakteryzowano wpływ wirującego pola magnetycznego na stopień zatrzymania gazu w cieczy (hold-up) oraz objętościowy współczynnik wnikania masy kLa w nowej konstrukcji reaktora airlift. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano wpływ prędkości liniowej strumienia gazu oraz częstotliwości i miejsca ekspozycji WPM na testowane wielkości. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że zastosowanie WPM pozytywnie wpływa na intensyfikację procesu wymiany masy w reaktorze airlift.
Słowa kluczowe: reaktor airlift, hold-up, współczynnik wnikania masy, wirujące pole magnetyczne, intensyfikacja
69
——————————————————————————————————–
A. METERA, A. MARKOWSKA-RADOMSKA, E. DŁUSKA: Wymiana masy w układach rozproszonych do zastosowań biomedycznych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 71-72                                            pobierz plik artykułu

Badano uwalnianie doksorubicyny przy pH 7,4 (środowisko komórek zdrowych) oraz 6,3 (środowisko komórek nowotworowych) zemulsji o różnych rozmiarach kropel. W fazie zewnętrznej emulsji wykorzystano biopolimer, którego lepkość zmienia się w zależności od pH środowiska, co pozwoliło na selektywne uwalnianie chemoterapeutyku. Uzyskano szybsze uwalnianie składnika w warunkach kwaśnego pH oraz z emulsji o mniejszych rozmiarach kropel.
Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, wymiana masy, uwalnianie leku, transport selektywny, doksorubicyna
71
——————————————————————————————————–
S. PATER, W. CIESIELCZYK, I. BĘTKOWSKA: Magazynowanie ciepła produkowanego przez cieczowe kolektory słoneczne w zasobniku PCM

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 73-74                                            pobierz plik artykułu

Zaproponowano instalację do magazynowania w zasobniku PCM ciepła produkowanego przez system z płaskimi cieczowymi kolektorami słonecznymi dla Browaru Warka. Zgromadzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby obecnie stosowanej metody mycia na miejscu CIP. Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachu hali produkcyjnej i rozlewni, tj. na powierzchni około 26 000 m2. W skali roku instalacja ma produkować około 7,3 mln MJ ciepła, czyli około 14% zapotrzebowania na ciepło do metody CIP. Jako substancję zmiennofazową wybrano parafinę typu RT54HC.
Słowa kluczowe: magazyn ciepła, cieczowy kolektor słoneczny, substancja zmiennofazowa, ciepło utajone, niskotemperaturowe ciepło
73
——————————————————————————————————–
S. RÓŻAŃSKA: Przepływ emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylo-celulozy przez złoże cząstek kulistych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 75-76                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, Mw = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże  szklanych cząstek  kulistych.  Silnie  sflokulowane  emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley?a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
Słowa kluczowe: złoże porowate, model Herschela-Bulkley?a, polimer, flokulacja
75
——————————————————————————————————–
A. ROŻEŃ, J. KOPYTOWSKI: Zastosowanie metody reagującego trasera w badaniu chaotycznego mieszania w mieszalniku rurowym w formie giętych kolan, przekręconych naprzemiennie względem siebie

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 77-78                       pobierz plik artykułu (in English)

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mieszania laminarnego z reakcją chemiczną w reaktorze rurowym w formie giętych kolan, przekręconych naprzemiennie względem siebie o kąt 90o. W eksperymentach użyto reakcji konkurencyjnych i równoległych: neutralizacji kwasu zasadą i hydrolizy alkalicznej estru. Wykazano, że selektywność reakcji testowych silnie zależy od liczby Reynoldsa w przedziale 80 < Re < 1200. Komórki Deana, powstałe w kolejnych wygiętych odcinkach rur, periodycznie zmieniają swoją orientację, co prowadzi do powstania chaotycznej adwekcji i przyspiesza mieszanie. Materiał nie podlega dużym szybkościom ścinania, nie osadza się na ściankach, a spadek ciśnienia jest niewielki. Takie cechy mieszalnika przepływowego są pożądane w przetwórstwie polimerów, przemyśle kosmetycznym i spożywczym.
Słowa kluczowe: przepływ laminarny, chaotyczna adwekcja, traser reagujący
77
——————————————————————————————————–
J. STELMACH, A. OBRANIAK: Pewne problemy analizy obrazu pojedynczej kropli wody podczas opadania swobodnego

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 79-80                                            pobierz plik artykułu

W pracy przedstawiono pewne problemy, które mogą wystąpić podczas analizy obrazów pojedynczej kropli podczas opadania swobodnego. Zaproponowano ich możliwe rozwiązania tak, aby opis matematyczny kształtu obrazu kropli był dokładny. Stwierdzono, że kształt większości kropel odbiega od elipsoidalnego i do opisu ich kształtów nadaje się równanie superelipsy z funkcją korygującą.
Słowa kluczowe: kształt obrazu kropli, opadanie swobodne, równanie superelipsy
79
——————————————————————————————————–
G. TYL, J. BAŁDYGA, M. BOUAIFI: Efektywność agregacji nanocząstek amorficznej krzemionki
Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 81-83                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyrażenie na efektywność zderzeń bazujące na analizie charakterystycznych skal czasowych procesu agregacji nanocząstek krzemionki. Pozwala to na wytłumaczenie istnienia obszaru metastabilnego dla koloidalnej krzemionki oraz powolnego żelowania w tym obszarze, mimo bliskości punktu izoelektrycznego. Zaproponowany opis matematyczny może być wykorzystany do wyznaczenia szybkości agregacji cząstek krzemionki koloidalnej w zależności od parametrów procesowych oraz charakterystycznych właściwości populacji cząstek.
Słowa kluczowe: rdzeń agregacji, efektywność agregacji, prawdopodobieństwo agregacji, nanocząstki krzemionki
81
——————————————————————————————————–
K. ULATOWSKI, A. MACIEJEWSKA, A. MRÓZ, P. SOBIESZUK: Badanie właściwości fizykochemicznych dyspersji mikro- i nanopęcherzyków azotu w cieczach

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 3, 84-85                                            pobierz plik artykułu

W pracy przeprowadzono generację nanopęcherzyków azotu w wodzie dejonizowanej za pomocą układów z membranami cylindrycznymi oraz przygotowano roztwory etanolu w wodzie i wodzie z nanodyspersją pęcherzyków. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty  zwilżania  szkła.  Stwierdzono, że w badanym zakresie stężeń etanolu obecność nanopęcherzyków nie wpływa na lepkość roztworu, podnosi jego napięcie powierzchniowe dla niskich stężeń etanolu (poniżej 20% mas.) oraz zwiększa kąty zwilżania na szkle w badanym zakresie stężeń.
Słowa kluczowe: nanopęcherzyki, lepkość, napięcie powierzchniowe, zwilżalność
84
——————————————————————————————————–