Rok 2018 nr 5

2018-5

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 5
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
M. JASIŃSKA, M. MAŃKOWSKI: Badanie deformacji kropel z wymianą masy w prostym przepływie ścinającym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 131-132                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono symulacje numeryczne deformacji kropli w prostym przepływie ścinającym. Obliczenia wykonano dla liczb kapilarnych mniejszych od wartości krytycznych gwarantujących deformację kropli bez jej rozpadu. W pracy badano zachowanie się kropli w przypadku obecności ścianek ograniczających układ, a wyniki symulacji porównano z wynikami doświadczalnymi opublikowanymi w literaturze. Wykonane symulacje pozwoliły również na określenie współczynników transportowych dla wymiany masy. Wartości tych współczynników zweryfikowano z wykorzystaniem modelu Favelukisa i Lavrentevej.
Słowa kluczowe: deformacja kropli, wymiana masy, przepływ ścinający, układy ciecz-ciecz
131
——————————————————————————————————–
J. KOWALIK: Właściwości powłok stopowych Zn-Ni nakładanych metodą elektrolityczną

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 133-135                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań powłok stopowych Zn-Ni otrzymanych z dwóch kąpieli galwanicznych. Badano wpływ warunków prądowych współosadzania na morfologię powierzchni oraz na mikrotwardość otrzymanych powłok. Otrzymano powłoki stopowe o różnorodnej budowie krystalicznej i mikrotwardości. Wraz ze wzrostem gęstości prądu powstają powłoki grubokrystaliczne o mniejszej mikrotwardości.
Słowa kluczowe: elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni
133
——————————————————————————————————–
J. KRZYSZTOFORSKI, M. BOCZKOWSKI, J. ZAŁUSKI, R. PŁOTKOWIAK, M. HENCZKA: System monitorowania składu wieloskładnikowych mrożonek warzywnych i owocowych na linii produkcyjnej

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 136-137                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono budowę i zasadę działania systemu monitorowania składu wieloskładnikowych mrożonek warzywnych i owocowych przemieszczających się na przemysłowej linii produkcyjnej. System składa się z układu kamer cyfrowych, rejestratora obrazu oraz komputera z algorytmem do analizy obrazu, który określa przybliżony skład mrożonek w oparciu o zawartość poszczególnych barw w zarejestrowanym obrazie. Przedstawiony system umożliwia monitorowanie prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej oraz identyfikację możliwych przyczyn występowania niejednorodności składu mrożonek.
Słowa kluczowe: mrożonki, skład, monitorowanie, analiza obrazu
136
——————————————————————————————————–
J. KRZYSZTOFORSKI, J. ZAŁUSKI, R. PŁOTKOWIAK, M. HENCZKA: Modelowanie zjawisk wymiany ciepła w procesie produkcji wieloskładnikowych mrożonek warzywnych i owocowych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 138-139                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono metodę modelowania zjawisk wymiany ciepła zachodzących w procesie produkcji wieloskładnikowych mrożonek owocowych i warzywnych na przemysłowej linii produkcyjnej. Modele matematyczne, opracowane dla różnych etapów procesu produkcyjnego, wykorzystano do wykonania symulacji numerycznych badanego procesu produkcyjnego. Przedstawiona metoda może być wykorzystana do przewidywania temperatury końcowej produktu w zależności od parametrów operacyjnych, a także do optymalizacji procesu produkcji mrożonek.
Słowa kluczowe: mrożonki, wymiana ciepła, modelowanie, łańcuch chłodniczy
138
——————————————————————————————————–
J. LIMANOWSKI: Mieszanie materiałów ziarnistych w poziomym mieszalniku łopatkowym

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 140-141                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności między prędkością obrotową mieszadła a stopniem zmieszania mieszaniny fasoli czerwonej i białej fasoli karłowatej oraz zależności między dwiema wybranymi cechami tekstury obrazu powierzchni mieszaniny a stopniem zmieszania w masie. Najlepszy efekt mieszania uzyskano przy prędkości 50 obr/min, gdy wartość stopnia zmieszania wynosiła około 0,9. Ocena stopnia zmieszania mieszaniny uzyskana metodą próbkowania w dużym stopniu została potwierdzona przez wyniki analizy obrazu powierzchni mieszaniny.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszalnik łopatkowy, analiza obrazu
140
——————————————————————————————————–
P. MARLĘGA, W. BARANOWSKA, A. BĄK, W. PODGÓRSKA: Wpływ rodzaju elektrolitu na stabilizację lub destabilizację dyspersji olej-woda w przepływie burzliwym w zbiorniku z mieszadłem

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 142-143                                            pobierz plik artykułu

Zbadano wpływ symetrycznego elektrolitu NaBr i niesymetrycznego elektrolitu MgCl2 na własności stabilizacyjne jonowego surfaktanta dla układu
toluen-wodny roztwór SDS i elektrolitu. Oba elektrolity ułatwiają adsorpcję SDS, przy czym MgCl2 jest skuteczniejszy. Niekorzystny wpływ elektrolitu związany jest ze zmniejszeniem zasięgu podwójnej warstwy elektrycznej. NaBr pozwala zachować własności stabilizacyjne SDS przy jego niskich i wysokich stężeniach. MgCl2 zwiększa własności stabilizacyjne SDS przy jego wysokich stężeniach, ale całkowicie destabilizuje dyspersję przy niskich stężeniach SDS.
Słowa kluczowe: destabilizacja, elektrolit, koalescencja kropel, SDS
142
——————————————————————————————————–
M. ODZIOMEK: Metodyka badań doświadczalnych procesów wymiany ciepła i masy w procesie inhalacji aerozolu z e-papierosów

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 144-145                       pobierz plik artykułu (in English)

Praca koncentruje się na opracowaniu i walidacji metodyki badań doświadczalnych aerozoli uwalnianych z e-papierosów do środowiska odzwierciedlającego pod względem panującej wilgotności, temperatury oraz czasu przebywania aerozolu drogi oddechowe człowieka. Wstępne wyniki uzyskane przy użyciu dyfraktometru laserowego wskazują na przydatność zaproponowanej metody badania aerozoli do głębszego zrozumienia roli procesów wymiany ciepła oraz masy w trakcie ich powstawania, inhalacji oraz transportu w drogach oddechowych.
Słowa kluczowe: elektroniczny papieros, aerozol, wilgotność, rozkład wielkości kropel, wymiana ciepła i masy
144
——————————————————————————————————–
W. ORCIUCH, Ł. MAKOWSKI, R. ADAMEK, J. BAŁDYGA: Nowe konstrukcje efektywnych energetycznie urządzeń mieszających do wytwarzania zawiesin

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 146-147                                            pobierz plik artykułu

Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych konstrukcji mieszalników zbiornikowych i dyspergatorów przepływowych używanych w procesie wytwarzania farb. Testowymi surowcami była woda oraz węglan wapnia o dwóch różnych rozmiarach cząstek. Nowe konstrukcje urządzeń opracowano za pomocą symulacji CFD badając różne parametry procesowe i geometrie aparatów. Nowe konstrukcje charakteryzują się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. Wykazano jednocześnie możliwość rezygnacji z przegród w mieszalniku zbiornikowym oraz możliwość zwiększenia szybkości pompowania dyspergatora dzięki zmianie geometrii elementów aparatu.
Słowa kluczowe: zawiesiny, mieszanie, reologia, mieszalnik zbiornikowy, dyspergator przepływowy
146
——————————————————————————————————–
A. PATYNA, M. PŁACZEK, S. WITCZAK: Charakterystyka procesu sedymentacji mikroglonów Chlorella vulgaris

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 148-149                                            pobierz plik artykułu

Dokonano oceny możliwości wykorzystania różnych metod separacji alg  z  medium  hodowlanego.  Szczegółowo  omówiono  wyniki badań własnych nad wykorzystaniem w tym celu procesu sedymentacji. Określono wpływ początkowego stężenia zawiesiny na szybkość procesu sedymentacji oraz wskazano na możliwość wykorzystania zjawiska autoflokulacji w celu poprawy procesu rozdziału.
Słowa kluczowe: sedymentacja, flokulacja, mikroalgi Chlorella vulgaris
148
——————————————————————————————————–
J. STELMACH, Cz. KUNCEWICZ: Naprężenia turbulentne w pobliżu mieszadła Rushtona

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 150-151                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń turbulentnych powstających w cieczy w pobliżu mieszadła Rushtona. Stwierdzono, że naprężenia turbulentne osiągają największe wartości w pobliżu końców łopatek mieszadła. Poza niewielkim obszarem w pobliżu mieszadła wartości naprężeń turbulentnych szybko zmniejszają się.
Słowa kluczowe: mieszadło Rushtona, naprężenia turbulentne, PIV
150
——————————————————————————————————–
J. STELMACH, F. RIEGER, J. JIROUT: Hydrodynamika w mieszalniku z mieszadłem ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 152-153                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki pomiarów prędkości i naprężeń Reynoldsa dla mieszadła ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi. Mieszadło tego typu wytwarza obwodową cyrkulację cieczy w mieszalniku. Zainstalowanie przegród w zbiorniku w znaczącym stopniu wpływa na osiowy przepływ cieczy. Maksymalne wartości naprężeń Reynoldsa dla tego typu mieszadła są porównywalne z takimi naprężeniami generowanymi przez turbinę Rushtona.
Słowa kluczowe: mieszalnik, zwinięte śrubowo łopatki wstęgowe, hydrodynamika, naprężenia Reynoldsa
152
——————————————————————————————————–
W. SZAFERSKI, P.T. MITKOWSKI, Ł. LITWINOWICZ, M. LIMANOWSKI: Ocena procesu mieszania zawiesin w niestandardowym mieszalniku z dwoma mieszadłami

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 154-155                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań zestawów dwóch mieszadeł na wspólnym wale zawierających zmodyfikowane mieszadło HE-3X. Badania doświadczalne przeprowadzono dla wody destylowanej i roztworu poliakryloamidu Rokrysol WF1 oraz ciała stałego w postaci granulatu polietylenu. Analiza wyników badań doświadczalnych pozwoliła na zobrazowanie charakterystyk mocy układów dwumieszadłowych oraz częstości obrotów jakie potrzebują te układy w celu wytworzenia zawiesiny oraz wytypowanie najmniej energochłonnych zestawów.
Słowa kluczowe: wytwarzanie zawiesin, dwa mieszadła na wspólnym wale, moc mieszania, minimalna częstość obrotów
154
——————————————————————————————————–
Z. SZWAST, D. POLAK, M. SZWAST: Badanie wpływu parametrów procesowych na jakość i wielkość odzysku wody ze ścieków pralniczych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 156-157                                            pobierz plik artykułu

Mikrofiltracja pozwala na oczyszczenie ścieków pralniczych z zanieczyszczeń oraz odzysk części środków piorących i zawrócenie oczyszczonej wody do prania wstępnego w kolejnym cyklu pralniczym. Praca przedstawia ocenę wpływu parametrów procesowych, takich jak ciśnienie nadawy i strumień retentatu na szybkość powstawania permeatu i jego jakość. Zauważono, że jednoczesne uzyskanie dużych strumieni permeatu i wysokiej jakości permeatu jest niemożliwe. Praca wskazuje problem optymalizacyjny pozwalający na wybór, w określonych warunkach, optymalnego przepływu permeatu i optymalnej jego jakości.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków pralniczych, mikrofiltracja, jakość permeatu
156
——————————————————————————————————–
S. WŁODARCZAK, M. OCHOWIAK, M. MATUSZAK, M. MARKOWSKA, K. SZEWCZYK: Wpływ cylindrycznej przegrody na proces rozpylania w rozpylaczach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 5, 158-159                                            pobierz plik artykułu

Określono wpływ przegrody na wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Analizowano wartości współczynnika wypływu i kąta rozpylania. Wyższe wartości współczynnika wypływu i kąta rozpylania uzyskano dla rozpylacza z przegrodą. Wartości kąta rozpylania wzrastały wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Każda zmiana konstrukcji rozpylacza wpływa na proces rozpylania.
Słowa kluczowe: rozpylacz wirowy, konstrukcja rozpylacza, współczynnik wypływu, kąt rozpylania
158
——————————————————————————————————–