Rok 2010 nr 6

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU   pobierz spis 

Str.

STRESZCZENIA
I. GRUBECKI, M. WÓJCIK: Analiza wpływu optymalnego sterowania temperaturą
w reaktorze okresowym na stopień przemiany

Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 5-7                              pobierz plik artykułu 
W odniesieniu do reakcji n-tego rzędu przebiegającej w reaktorze okresowym w obecności katalizatora ulegającego dezaktywacji niezależnej od stężenia substratu przeanalizowano korzyści wynikające z zastosowania optymalnego pro?lu względem warunków izotermicznych wyrażone względnym przyrostem stopnia przemiany. Założono przy tym identyczność początkowej i końcowej aktywności zastosowanego katalizatora w rozważanych warunkach temperaturowych oraz równość czasów przebiegu procesu tf,isot i tf,opt w tych warunkach. Określono wpływ ilorazu energii aktywacji, końcowej aktywności katalizatora oraz rzędu reakcji n. Wykazano, że korzyści wynikające z zastosowania optymalnego pro?lu temperatury względem warunków izotermicznych wyrażone względnym przyrostem stopnia przemiany są tym bardziej znaczące im wyższa jest wartość ilorazu energii aktywacji oraz proces prowadzony jest do możliwie niskich wartości końcowych aktywności katalizatora. Dodatkowo wspomniane korzyści ulegają zwiększeniu wraz z obniżeniem rzędu reakcji n.
Słowa kluczowe: dezaktywacja katalizatora, reaktory chemiczne, optymalizacja, optymalny pro? l temperatury, rachunek wariacyjny

5

—————————————————————————————————————
B. TABIŚ, R. GRZYWACZ: Wpływ zatrzymania biomasy na warunki pracy kolumnowych bioreaktorów barbotażowych z recyrkulacją
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 8-10                              pobierz plik artykułu 
Najprostszym sposobem zwiększenia stężenia biomasy w reaktorach przepływowych,
w których prowadzi się procesy mikrobiologiczne z aktywnym osadem jest recyrkulacja części strumienia. Wtedy strumień zasilający aparat zawiera już pewną ilość mikroorganizmów. Jest to korzystne z procesowego punktu widzenia, bowiem zwiększa odporność aparatu na wymycie biomasy. Przedstawiono metodę modelowania i wyniki symulacji numerycznej wieżowych reaktorów barbotażowych, w których prowadzony jest proces aerobowej biodegradacji toksycznego substratu węglowego. Analizie poddano bioreaktor o przepływie tłokowym z częściowym zagęszczaniem i recyrkulacją biomasy. Omówiono wpływ stopnia zatrzymania biomasy w takich bioreaktorach na ich podstawowe właściwości procesowe w warunkach ustalonych.
Słowa kluczowe: reaktor przepływowy, kolumnowy, barbotażowy, symulacja numeryczna, biodegradacja, recyrkulacja, mikroorganizmy, stopień zatrzymania biomasy

8

—————————————————————————————————————
P. PIANKO-OPRYCH, T. SKAZIAK: Komputerowe modelowanie dynamiki (CFD) przepływu mieszaniny gazowej przez retortę
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 11-13                              pobierz plik artykułu 
Praca prezentuje wykorzystanie symulacji numerycznych do diagnostyki warunków przepływu mieszaniny gazowej przez retortę. Celem badań było osiągnięcie równomiernego rozkładu prędkości gazu przy przepływie przez rury wlotowe retorty. Oceny dokonano
w oparciu o współczynnik równomierności rozkładu M k . Maksymalna wartość współczynnika dla retorty wyniosła 1,07, co stanowi wartość znacznie mniejszą od górnej dopuszczalnej wartości, po przekroczeniu której wymagana jest korekta konstrukcji aparatu.
Słowa kluczowe: retorta, przepływ gazu, ocena układu rur wlotowych, CFD

11

U. KANIK, K. KUPIEC: Adsorbery obrotowe
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 14-18                              pobierz plik artykułu 
W pracy zebrano podstawowe informacje dotyczące adsorberów obrotowych. Przedstawiono zasadę działania oraz zastosowanie tych urządzeń w osuszaniu powietrza i w systemach kontroli lotnych związków organicznych do atmosfery. Omówiono różne rozwiązania konstrukcyjne tych aparatów oraz opisano podstawy modelowania matematycznego.
Słowa kluczowe: adsorbery obrotowe, przegląd konstrukcji, podstawy modelowania

14

—————————————————————————————————————
M. MAJOR-GODLEWSKA: Wymiana ciepła w obszarze przyściennym pionowego wkładu grzewczego w mieszalniku
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 18-20                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu współczynnika wnikania ciepła na powierzchni pionowego elementu rurowego. Pomiary przeprowadzono metodą elektrochemiczną. Wyniki badań umożliwiają identy?kację kątowych i osiowych rozkładów wartości współczynnika wnikania ciepła w obszarze przyściennym pionowego elementu rurowego zabudowanego
w mieszalniku z mieszadłem turbinowym Rushtona oraz A 315. Otrzymane eksperymentalnie dane opracowano matematycznie.
Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadło turbinowe Rushtona, wymiana ciepła, pionowy element rurowy

18

—————————————————————————————————————
J. BAKALARZ, J. THULLIE, Ł. KUROWSKI, T. WIŚNIOWSKI, M. PALICA: Charakterystyka przewodnictwa cieplnego nanopłynów zawierających cząstki Al2O3
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 21-23                              pobierz plik artykułu 
W pracy przedstawiono formułę do obliczania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła nanopłynów zawierających cząstki Al2O3 możliwą do wykorzystania przy obliczeniach numerycznych. Zaproponowano również metodę postępowania dla przypadku, gdy wyniki estymacji prowadzą do rezultatu niezgodnego z ?zyką procesu.
Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła, estymacja, nanopłyny, nanocząstki, Al2O3

21

—————————————————————————————————————
M. STANEK, M. DRZAZGA, J. THULLIE: Określenie efektywnego współczynnika przewodnictwa cieplnego nanopłynów za pomocą wzorów analitycznych
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 24-27                              pobierz plik artykułu 
W pracy dokonano przeglądu literaturowego istniejących formuł analitycznych dla określenia przewodnictwa cieplnego nanopłynów. Stwierdzono, że pomimo znacznego wysiłku nie udało się uzyskać wzorów ogólnych o zadowalającej dokładności. Uzyskano natomiast szereg wzorów godnych zalecenia dla konkretnych przypadków szczególnych.
Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła, metody obliczeniowe, nanopłyny

24

M. KRASIŃSKI, A. TROJNACKI: Doświadczalna wery? kacja obliczeń szczelności metalowej uszczelki typu 2-delta
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 28-32                              pobierz plik artykułu 
W pracy porównano analityczne i numeryczne obliczenia szczelności i wytrzymałości metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu 2-delta z wynikami badań doświadczalnych. Badania przeprowadzono w warunkach montażowych. Po odciążeniu zmierzono wielkość plastycznego odkształcenia gniazda. Przeprowadzono doświadczalną wery?kację analitycznych i numerycznych modeli połączenia z uszczelką typu 2-delta. Dokonano oceny praktycznych zaleceń, stosowanych przy projektowaniu i eksploatacji tego typu połączeń.
Słowa kluczowe: połączenia wysokociśnieniowe, metalowa uszczelka typu 2-delta, szczelność, badania doświadczalne

28

—————————————————————————————————————
J. BALEJKO, J. MAJEWSKI, Z. NOWAK: Wysokociśnieniowe aseptyczne nastrzykiwanie ? letów rybnych płynami technologicznymi
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 32-34                              pobierz plik artykułu 
Zaprezentowano wyniki pomiarów ilości podawanej solanki oraz głębokości jej penetracji
w głąb surowca, podczas bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku ?letów rybnych. Filety nastrzykiwano strugą w szerokim zakresie ciśnień za pomocą dysz o średnicy d = 0,6?10-3 m dla ciśnienia od 2,5 do 6?106 Pa, oraz średnicy d = 1,0?10-3 m dla ciśnienia od 1,5 do 3?106 Pa. Badania przeprowadzono na przykładzie troci bałtyckiej (Salmo Trutta Morfa Trutta). Nowoczesna metoda bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku płynów technologicznych zapewnia skuteczność procesu, gwarantując jednocześnie czystość mikrobiologiczną.
Słowa kluczowe: nastrzyk bezigłowy, solanka, peklowanie

32

—————————————————————————————————————
P. KRAWIEC: Możliwości zastosowania nierównobieżnej przekładni cięgnowej
z pasem zębatym w budowie urządzeń dla przemysłu chemicznego
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 35-37                              pobierz plik artykułu 
Rozwój urządzeń dla przemysłu chemicznego determinuje wykorzystanie konstrukcji mechatronicznych będących zespoleniem napędów mechanicznych ze sterowaniem elektronicznym lub elektrycznym. W artykule przedstawiono wybrane cechy funkcjonalne nierównobieżnych przekładni cięgnowych powstałych przez połączenie niekołowych elementów zębatych pasem zębatym. Podano ideę zastosowania przekładni nierównobieżnych w budowie urządzeń dla przemysłu chemicznego.
Słowa kluczowe: przekładnia cięgnowa, nierównobieżna, pas zębaty, zastosowanie

35

—————————————————————————————————————
W. KAWKA, M. RECZULSKI: Konsolidacja wstęgi papieru w prasie powietrznej. Cz. II
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 6, 38-40                              pobierz plik artykułu 
W artykule opisano metodykę i wyniki pomiarów procesu odwadniania papieru ?ltracyjnego, do ?ltracji oleju i powietrza w silnikach spalinowych metodą przedmuchu powietrza. Badania prowadzono na stoisku doświadczalnym opisanym w Cz. I. [1]. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że metoda odwadniania papieru ?ltracyjnego za pomocą przepływu powietrza nie powoduje niepożądanego w przypadku wytwarzania tych papierów zagęszczenia ich struktury, a równocześnie stwierdzono, że odwadnianie jest wielokrotnie bardziej wydajne niż w metodach konwencjonalnych.
Słowa kluczowe: maszyna papiernicza, odwadnianie, konsolidacja wstęgi papieru

38

—————————————————————————————————————