WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

(2012 – 2018)

I. Uwagi ogólne i zastrzeżenia

 1. Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest czasopismem naukowo-technicznym poświęconym problemom obliczeń procesowych
  i zagadnieniom projektowo-konstrukcyjnym aparatury i urządzeń dla przemysłów przetwórczych, w tym szczególnie dla przemysłu chemicznego, jak również dla energetyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
 2. Czasopismo przeznaczone jest dla pracowników badawczych, projektantów, konstruktorów, a także menadżerów oraz inżynierów ruchowych.
 3. Czasopismo prezentuje procesy i operacje jednostkowe w aspekcie poprawy wydajności, lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska. Przedstawia zastosowanie badań naukowych, nowe lub ulepszone konstrukcje, właściwą eksploatację oraz obsługę aparatów i urządzeń.
 4. Profil czasopisma nie obejmuje sprawozdań z prac badawczych, opisów techniczno-modernizacyjnych, a także prac teoretycznych
  nie mających przydatności przemysłowej.
 5. Praca może być napisana w jęz. polskim lub angielskim. Powinna w sposób zwięzły i przejrzysty omawiać możliwie wąskie zagadnienia, przy czym konieczny jest jej podział na kilka zatytułowanych rozdziałów.
 6. Praca powinna być sformatowana zgodnie z plikiem IAChem_formatka2018.doc (do pobrania tutaj) i nadesłana do redakcji
  z kompletem załączników w formie spakowanej (zip, rar) wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem:
  redakcja @inzynieria-aparatura-chemiczna.pl   (w adresie należy usunąć spację przed @)
 7. Do pracy należy koniecznie dołączyć informacje zawierające stopnie/tytuły naukowe autorów, dokładny adres autora (autorów) do korespondencji, e-mail, numery telefonów oraz datę wysłania pracy. Należy także podać sposób finansowania pracy. W przypadku, gdy liczba współautorów jest większa od 3, należy określić charakter wkładu poszczególnych  autorów  w  powstanie  publikacji */.
 8. Fakt nadesłania pracy do druku uważa się za równoznaczny z oświadczeniem autora, że praca nie była dotąd drukowana i nie została zgłoszona do druku w żadnym innym czasopiśmie krajowym ani zagranicznym.
  Ponadto autor/autorzy powinni wypełnić i podpisać formularz (do pobrania tutaj)  o przeniesieniu na wydawnictwo praw autorskich do opublikowanego artykułu, a jego czytelny skan przesłać wraz z  pracą do redakcji.
 9. Po otrzymaniu pracy redakcja sprawdza jej kompletność pod względem technicznym  i w ciągu tygodnia kontaktuje się z autorem poprzez e-mail informując o rozpoczęciu procedury recenzowania.
  Wymagany zestaw plików: 1 – praca, 2 – dodatkowe informacje o autorach, 3 – pliki rysunków, 4 – skan podpisanego formularza.
 10. Prace opiniowane są przez specjalistów w oparciu o formularz recenzji . Redakcja publikuje w ostatnim numerze w roku oraz na stronie internetowej listę recenzentów, którzy oceniali prace do publikacji w danym roku kalendarzowym.
 11. Redakcja przesyła autorowi drogą elektroniczną recenzję pracy, w celu uwzględnienia uwag w niej zawartych. W ciągu miesiąca  autor jest zobowiązany przesłać do redakcji poprawioną, końcową wersję artykułu drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek, zmian terminologicznych oraz skrótów, przy czym zmiany merytoryczne będą wprowadzane wyłącznie za zgodą autora.
 12. W przypadku niezakwalifikowania pracy do druku, redakcja zastrzega sobie prawo zatrzymania 1 egzemplarza nadesłanej pracy.
 13. Po spełnieniu wymagań wymienionych w niniejszych wskazówkach, redakcja zawiadamia autora o terminie publikacji artykułu.  Pierwszy autor otrzymuje od redakcji 1 egz. numeru zawierającego dany artykuł oraz na życzenie  egzemplarze umowy o przeniesieniu praw autorskich podpisane przez redakcję.
  Artykuły wydrukowane w Inżynierii i Aparaturze Chemicznej nie mogą być bez zgody redakcji drukowane i rozpowszechniane w innych czasopismach i opracowaniach (również w wersji elektronicznej) ani udostępniane na innych stronach internetowych poza stronami naszego czasopisma.
 14. Redakcja stosuje stosuje procedury zabezpieczające  przed zjawiskami nierzetelności w nauce,
  wzorując się na zasadach opublikowanych na stronach  portalu Polska Bibliografia Naukowa, który  jest częścią
  Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym:
  Zasady recenzowania prac publikowanych w „Inżynierii i Aparaturze Chemicznej”,
  Przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności w nauce (ghostwriting, guest authorship)
  oraz na wskazówkach proponowanych przez   Committee on Publication Ethics (COPE): http://publicationethics.org
 15. Pełne informacje dotyczące zasad publikacji w dwumiesięczniku wraz ze wszystkimi artykułami (od 2009 roku) w pełnej wersji (nieodpłatnie) dostępne są na stronach internetowych:
  http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl     oraz    http://chemical-engineering-equipment.eu
  Redakcyjny e-mail:    redakcja @inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
  (w adresie należy usunąć spację przed @)
  Adres: Redakcja czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna, ul. Górnych Wałów 25/208, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 4a

II.  Uwagi dotyczące edycji pracy przeznaczonej do publikacji

 1. Streszczenie pracy, słowa kluczowe (do 5 słów), tytuł w języku angielskim, abstract oraz keywords należy umieścić na osobnej stronie, za tekstem pracy. Streszczenia w jęz. polskim i angielskim powinny mieć objętość 500-600 znaków (ze spacjami) każde. Powinny informować, czego dotyczy artykuł, wskazywać elementy nowości oraz zawierać podsumowanie/wnioski.  Wspomniane powyżej liczby znaków sprawdzić można w MS Word wg ścieżki: Menu/Plik/Właściwości/Statystyka/Znaków (ze spacjami).
 2. Weryfikacja językowa tytułu oraz streszczenia w jęz. angielskim jest dokonywana przez redakcję. Jeżeli natomiast nadesłana praca napisana jest w jęz. angielskim,  za jej poziom językowy odpowiada autor pracy, który powinien zapewnić odpowiednią weryfikację.
 3. Objętość całego artykułu przygotowanego zgodnie z tą formatką powinna zajmować do 5 sformatowanych stron (minimum 2 pełne strony). W związku z tym rysunki, tabele, wzory zamieszczone w artykule będą zmniejszały objętość tekstu w pracy. Nie należy numerować rozdziałów i podrozdziałów.
 4. Tekst artykułu (tytuły, streszczenia, wstęp, poszczególne rozdziały, tytuły rysunków i tabel, wnioski i literatura) powinien być przygotowany odpowiednio czcionką Arial (tytuły) oraz Times New Roman (tekst) o rozmiarze, grubości i układzie (wyrównanie, wcięcia, odstępy) zgodnymi z przykładowymi tekstami przedstawionymi w tym wzorcu (formatce).
 5. Wzory i rysunki należy sformatować jako obiekty wyśrodkowane przenoszone z tekstem (Formatuj obiekt/Układ/Styl otaczania: równo z tekstem). Symbole użyte we wzorach powinny mieć rozmiar zgodny z rozmiarem czcionki tekstu rozdziału. Wzory należy numerować kolejno w całym tekście artykułu. Numery wzorów powinny być wyrównane do prawej.
 6. Rysunki i tabele wraz z tytułami należy wstawić w odpowiednie miejsca w tekście. Obiekty te powinny znajdować się w miejscach,
  w których po raz pierwszy są do nich odwołania w tekście artykułu. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo przestawiania ww. obiektów. Oznaczenia na rysunkach i w tabelach muszą być czytelne i zgodne z oznaczeniami używanymi we wzorach i w tekście pracy (oznaczenia wielkości zmiennych należy pisać kursywą, natomiast stałe i liczby ? czcionką prostą).
 7. Rysunki (zdjęcia) zamieszczone w artykule powinny być czytelne i kontrastowe (rozdzielczość 300 dpi), wykresy koniecznie na białym tle oraz zapisane jako czarno-białe lub w skali odcieni szarości. Należy odpowiednio zwiększyć wielkość czcionek i grubość najcieńszych linii, aby były widoczne po zmniejszeniu rysunku do wielkości planowanej w druku. Dodatkowo wszystkie rysunki (zdjęcia) należy dołączyć w osobnych plikach (tylko w formatach: TIF, GIF, BMP) do zestawu materiałów przekazywanych redakcji. Redakcja nie przyjmuje rysunków w innych formatach, a także nie akceptuje rysunków bezpośrednio wstawionych do tekstu za pomocą narzędzia MS Word Rysowanie. Rysunki należy numerować kolejno w całym tekście artykułu.
 8. Pozycje literaturowe powinny być oznaczone w tekście artykułu nazwiskiem  i rokiem  publikacji oraz zestawione na końcu artykułu
  w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów. Tytuły czasopism powinny być podawane w pisowni oryginalnej (pełny tytuł lub powszechnie stosowany skrót). Szczegóły dotyczące sposobu cytowania różnych pozycji literaturowych podane są w formatce. Należy podać identyfikator cyfrowy DOI cytowanej pozycji, umożliwiający natychmiastowe odnalezienie cytowanego źródła  na stronie: http://dx.doi.org/.
 9. Artykuł zgodnie z przedstawionym opisem należy przygotować wyłącznie w edytorze MS Word i zapisać również w wersji 2003
  (w formacie doc, nie tylko docx).

*/ Administratorem  danych osobowych autorów publikacji  jest wydawca dwumiesięcznika ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna? czyli SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, tel. 22 8271768, adres e-mail: simp@simp.pl. Dane osobowe autorów będą przetwarzane przez redakcję w celach związanych z publikacją artykułu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. Autorowi/autorce, którego/której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania artykułu

——————————————————————————————————————————————————————————————-

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

(2010 -2011)

I. Uwagi ogólne i zastrzeżenia

 1. Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest czasopismem naukowo – technicznym poświęconym problemom obliczeń procesowych
  i zagadnieniom projektowo-konstrukcyjnym aparatury i urządzeń dla przemysłów przetwórczych, w tym szczególnie dla przemysłu chemicznego, jak również dla energetyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
 2. Czasopismo przeznaczone jest dla pracowników badawczych, projektantów, konstruktorów, a także menadżerów i inżynierów ruchowych.
 3. Czasopismo prezentuje procesy i operacje jednostkowe w aspekcie poprawy wydajności, lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska. Przedstawia zastosowanie badań naukowych, nowe lub ulepszone konstrukcje, właściwą eksploatację oraz obsługę aparatów i urządzeń
 4. Profil czasopisma nie obejmuje prac teoretycznych i sprawozdań z prac badawczych nie mających przydatności przemysłowej.
 5. Fakt nadesłania pracy do druku uważa się za równoznaczny z oświadczeniem autora, że praca nie była dotąd drukowana i nie została zgłoszona do druku w żadnym innym czasopiśmie krajowym ani zagranicznym.
 6. Praca powinna w sposób zwięzły i przejrzysty omawiać możliwie wąskie zagadnienia, przy czym konieczny jest jej podział na kilka zatytułowanych rozdziałów.
 7. Praca powinna być sformatowana zgodnie z formatką.doc
 8. Prace recenzowane są przez specjalistów.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek, zmian terminologicznych oraz skrótów, przy czym zmiany merytoryczne będą wprowadzane wyłącznie za zgodą autora.
 10. W przypadku niezakwalifikowania pracy do druku, redakcja zastrzega sobie prawo zatrzymania 1 egzemplarza nadesłanej pracy.
 11. Do pracy należy dołączyć informacje zawierające stopnie/tytuły naukowe autorów, dokładny adres autora (autorów) do korespondencji, numery telefonów oraz datę wysłania pracy do redakcji.
 12. Artykuły wydrukowane w Inżynierii i Aparaturze Chemicznej nie mogą być bez zgody redakcji drukowane w innych czasopismach.

II.  Uwagi dotyczące edycji pracy przeznaczonej do publikacji

 1.  Streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, abstract oraz keywords należy umieścić na osobnej stronie, poza tekstem pracy. Streszczenie polskojęzyczne powinno mieć objętość 400 – 500 znaków (ze spacjami). Powinno informować, czego dotyczy artykuł, wskazywać elementy nowości oraz zawierać podsumowanie/wnioski. Streszczenie anglojęzyczne (Abstract) powinno mieć objętość 400 – 500 znaków (ze spacjami). Powinno informować, czego dotyczy artykuł, wskazywać elementy nowości oraz zawierać podsumowanie/wnioski. Redakcja dokona weryfikacji językowej tytułu oraz abstraktu w jęz. angielskim. Wspomniane powyżej liczby znaków sprawdzić można w MS Word wg ścieżki: Menu/Plik/Właściwości/Statystyka/Znaków (ze spacjami):?
 2. Objętość całego artykułu przygotowanego zgodnie z tą formatką powinna zajmować 2 lub 3 pełne strony. W związku z tym rysunki, tabele, wzory zamieszczone w artykule będą zmniejszały objętość tekstu w pracy. Nie należy numerować rozdziałów i podrozdziałów.
 3. Tekst artykułu (tytuły, streszczenia, wstęp, poszczególne rozdziały, tytuły rysunków i tabel, wnioski i literatura) powinien być przygotowany odpowiednio czcionką Arial (tytuły) oraz Times New Roman (tekst) o rozmiarze, grubości i układzie (wyrównanie, wcięcia, odstępy) zgodnymi z przykładowymi tekstami przedstawionymi w tym wzorcu (formatce).
 4. Wzory i rysunki należy sformatować jako obiekty wyśrodkowane przenoszone z tekstem (Formatuj obiekt/Układ/Styl otaczania: równo z tekstem). Symbole użyte we wzorach powinny mieć rozmiar zgodny z rozmiarem czcionki tekstu rozdziału. Wzory należy numerować kolejno w całym tekście artykułu. Numery wzorów powinny być wyrównane do prawej.
 5. Rysunki i tabele wraz z tytułami należy wstawić w odpowiednie miejsca w tekście. Obiekty te powinny znajdować się w miejscach, w których po raz pierwszy są do nich odwołania w tekście artykułu. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo przestawiania ww. obiektów. Oznaczenia na rysunkach i w tabelach muszą być czytelne i zgodne z oznaczeniami używanymi we wzorach i w tekście pracy (oznaczenia wielkości zmiennych należy pisać kursywą, natomiast stałe i liczby – czcionką prostą).
 6. Rysunki (zdjęcia) zamieszczone w artykule powinny być czytelne i kontrastowe (rozdzielczość 300 dpi) oraz zapisane jako czarno-białe lub w skali odcieni szarości. Należy odpowiednio zwiększyć grubość najcieńszych linii, aby były widoczne po zmniejszeniu rysunku. Dodatkowo wszystkie rysunki (zdjęcia) należy dołączyć w osobnych plikach (akceptowane formaty: TIF, BMP, GIF, JPG) do zestawu materiałów przekazywanych redakcji. Rysunki należy numerować kolejno w całym tekście artykułu.
 7. Pozycje literaturowe powinny być numerowane tak samo jak w tekście artykułu i zestawione na końcu artykułu w kolejności cytowania. Tytuły czasopism powinny być podawane w pisowni oryginalnej. Nie należy podawać tytułów artykułów.
 8. Artykuł zgodnie z przedstawionym opisem należy przygotować w edytorze MS Word 2003 (w formacie doc). Plik artykułu oraz dodatkowe pliki rysunków należy zapisać na CD ROM ie, dołączyć 2 wydruki oraz dane adresowe.