Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017

PARAMETRYZACJA  2017

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
1)  osiągnięcia naukowe i twórcze;
2)  potencjał naukowy;
3)  praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4)  pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.

Pliki do pobrania:

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych
plik PDF 20171016 Wyniki końcowe (kategorie) 2017.10.13.pdf [1,020.92Kb]

Wyniki kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności
plik PDF 20171016 Wyniki oceny PAU.pdf [226.35Kb]

Zestawienie statystyczne wyników oceny
plik PDF 20171016 Statystyki (kategorie) 2017.10.11.pdf [196.47Kb]

Informacja o wynikach parametryzacji w zakresie parametrów jednostek referencyjnych
plik PDF 20171016 JREF po korektach.pdf [248.73Kb]

Wg komunikatu MNiSW